Smluvní podmínky

 1. Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky") upravují zpřístupnění a užívání software pro CMS Joomla!, a poskytování dalších služeb (dále společně jen „Software") prostřednictvím webového rozhraní joomla.bypv.org (dále jen „webové rozhraní"). Podmínkou pro Váš přístup a používání Software je přijetí a dodržování těchto Podmínek. Podmínky se vztahují na všechny návštěvníky webového rozhraní a uživatele Software.
 2. Software je určen pouze pro podnikatele. Registrací na webovém rozhraní, objednávkou a užíváním Software dáváte najevo, že jednáte v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání a souhlasíte s tím, aby s Vámi bylo jako s podnikatelem jednáno.
 3. Software je poskytován Bc. Pavlem Vakešem, podnikatelem se sídlem třída SNP 605/41, 500 03, Hradec Králové, zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Hradec Králové (č. j. OŽ/10804/2009/Zaj/1008385/2), IČ: 76366227, DIČ: CZ8303303063 (dále jen „Poskytovatel“).
 4. V případě dotazů můžete kontaktovat Poskytovatele prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webovém rozhraní Poskytovatele. Poskytovatel Vás poté zkontaktuje a poskytne Vám veškeré požadované a potřebné informace.
 5. Tyto podmínky jsou ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), nedílnou součástí smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Vámi a Poskytovatelem a nahrazují veškeré předchozí prohlášení nebo jakékoli předchozí verze těchto Podmínek. Případné odchylné ujednání smluvních stran má přednost před ustanoveními těchto Podmínek.
 6. Jednostranný souhlas s Podmínkami udělujete zaškrtnutím příslušného políčka v průběhu registrace na webovém rozhraní.
 7. Pro objednání přístupu k Software a jeho užívání je nutné zřídit si uživatelský účet. Pro zřízení uživatelského účtu je třeba zadat přihlašovací údaje (jméno či název, adresu místa podnikání či sídla, e-mail a uživatelské jméno a heslo). Přihlašovací údaje jsou nepřenosné a mohou být použity pouze osobou, která je zvolila. Jste plně odpovědni za bezpečnost přihlašovacích údajů. Informujte nás neprodleně o jakémkoli neoprávněném přístupu nebo jiným zneužití svých přihlašovacích údajů. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné užití uživatelského účtu třetími osobami. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit Váš uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti ze Smlouvy (včetně těchto Podmínek).
 8. Smlouva mezi Vámi a Poskytovatelem je uzavřena zasláním závazné objednávky na přístup k Software a jeho užívání Poskytovateli. Pokud s námi uzavíráte Smlouvu za obchodní korporaci nebo jinou právnickou či fyzickou osobu, prohlašujete, že máte oprávnění tento subjekt zastupovat. Poskytovatel není povinen prověřovat Vaše prohlášení. Vznikne-li Poskytovateli v souvislosti s nepravdivým prohlášením škoda, zavazujete se ji v plné výši nahradit.
 9. O přijetí objednávky Poskytovatelem budete ihned informováni.
 10. Objednávku přístupu k Software a jeho užívání můžete zrušit, a to před tím, než uhradíte cenu za zpřístupnění a užívání Software. Zrušením objednávky Smlouva zaniká. Po uhrazení ceny za zpřístupnění a užívání Software objednávku nelze zrušit.
 11. Předmětem Smlouvy je zpřístupnění, tj. umožnění spuštění Software, užívání Software, popř. jiné služby poskytované v souvislosti s užíváním Software, jenž je poskytován v rámci GNU General Public License GNU/GPLv3 (licence se řídí podmínkami užívání zveřejněnými na internetových adresách http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html v anglické verzi a http://jxself.org/translations/gpl-3.cz.shtml v neoficiálním českém překladu), a po dobu trvání předplatného období i přístup k aktualizacím Software a technické podpoře.
 12. Podmínkou zpřístupnění a užívání Software je uzavření Smlouvy alespoň na jedno předplatné období, jak je definováno níže.
 13. Užíváním Software se rozumí užívání Software v souladu s jeho účelem a určením, úprava či šíření Software a jiné nakládání se Softwarem v souladu s podmínkami obecné veřejné licence GNU/GPLv3. zmíněnými v předchozím článku.
 14. Poskytovatel poskytuje různé produkty a služby. Popis těchto produktů a služeb a cena za jejich zpřístupnění a užívání jsou uvedeny na webovém rozhraní. Cena je vždy konečná, včetně DPH (nejde-li o případ, kdy se dle platných právních předpisů DPH nehradí) a dalších daní a poplatků. Cena je paušální a hradí se nezávisle na tom, zda Software skutečně využíváte. V ceně jsou zahrnuty i aktualizace Software, přístup k dokumentaci Software a technická podpora.
 15. Cena za zpřístupnění a užívání Software se platí bezhotovostně prostřednictvím služby PayPal, případně jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní.
 16. Cena se platí v Eurech (EUR) či jiné měně, kterou Poskytovatel dle webového rozhraní přijímá.
 17. Po uhrazení ceny Vám bude software neprodleně zpřístupněn. Zpřístupnění Software se považuje za splnění závazku Poskytovatele vyplývajícího ze Smlouvy.
 18. V případě zjištění problému souvisejícího s platbou budete neprodleně kontaktováni Poskytovatelem. Řešení bude určeno vzájemnou dohodou podle povahy problému.
 19. Smlouva je uzavírána na dobu předplatného období, jehož délka je závislá na zvolené variantě předplatného (TRIAL nebo STANDARD). Variantu, resp. délku předplatného období zvolíte v průběhu objednání přístupu k Software a jeho užívání.
 20. Po uplynutí předplatného období se Smlouva automaticky obnoví za předpokladu, že provedete další, novou objednávku přístupu k Software a jeho užívání na dobu zvoleného předplatného a že obdržíme Vaši platbu na náš účet, a to kdykoliv v průběhu stávajícího předplatného období. Nemáte-li zájem o obnovení smlouvy, neprovádíte další objednávku a neposíláte žádnou platbu a Smlouva skončí ke konci příslušného předplaceného období.
 21. Pokud zvolíte variantu předplatného TRIAL, máte během trvání tohoto předplatného a v době 1 týdne po jeho skončení možnost přechodu na variantu předplatného STANDARD. Cena za zpřístupnění a užívání Software po přechodu na variantu STANDARD činí rozdíl mezi již zaplacenou cenou za předplatné TRIAL a cenou za předplatné STANDARD. Varianta předplatného TRIAL je dostupná pouze v průběhu prvního objednání přístupu k Software a jeho užívání.
 22. Za předpokladu, že obdržíme úhradu ceny za zpřístupnění a užívání Software, předplatné období začíná:
  1. první den po obdržení ceny na náš účet, nebo
  2. pouze v případě automatického obnovení: první den po uplynutí předchozího předplatného období.
 23. Součástí zpřístupnění a užívání Software je také:

  1. přístup k aktualizacím Software prováděným Provozovatelem,
  2. přístup k dokumentaci Software, která Vás seznámí s postupy instalace a používáním Software, a
  3. technická podpora.

  Technickou podporou se rozumí zejména:

  1. poradenská služba realizovaná prostřednictvím webového rozhraní Poskytovatele či prostřednictvím e-mailové komunikace s Poskytovatelem
  2. informace o novinkách a nových možnostech Software;
  3. odstraňování kritických, vážných a drobných závad a nefunkčností Software během předplatného období.
 24. Po skončení Smlouvy Vám nadále nebude umožněn přístup k aktualizacím, dokumentaci a technické podpoře vztahující se k Software. Po ukončení smlouvy jsme oprávněni uchovat data, která jsou definována v Zásadách ochrany osobních údajů, a data, které jsme povinni archivovat v souladu s platnými právními předpisy.
 25. Pokud budete požadovat vystavení dokladu o koupi předplatného k zpřístupnění a užívání Software, kontaktujte Poskytovatele prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webovém rozhraní Poskytovatele nebo na e-mailu: sales (zavináč) bypv (tečka) org. Poskytovatel Vám doklad obratem zašle na Vámi zadaný e-mail.
 26. Obsah webových stránek Poskytovatele a všechny na nich a v souvisejících tištěných médiích publikované materiály (propagační letáky, inzerce, texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto Podmínek, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Poskytovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
 27. Kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 28. Poskytovatel poskytuje přístup k Software bez jakýchkoliv záruk.
 29. Odpovídáte za to, že Vaše jednání v souvislosti s přístupem k Software a s jeho užíváním bude vždy v souladu s těmito Podmínkami a platnými právními předpisy. Vaše činnost nesmí být v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a nesmí omezovat výkon práv třetí osoby.
 30. Pokud se v souvislosti s přístupem k Software a jeho využíváním dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, nebo budete porušovat Smlouvu včetně Podmínek či podmínek užití obecné veřejné licence GNU/GLPv3, Poskytovatel je oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup k Software, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste povinni uhradit Poskytovateli škodu, která mu Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
 31. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za občasné zhoršení dostupnosti nebo provozu neschopnosti Software závisející na službách třetích stran, které jsou mimo rámec naší kontroly.
 32. Použití Software je na Vaše vlastní riziko. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Software. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost Poskytovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše částky, kterou jste zaplatili za přístup k Software a jeho užívání za poslední období předplatného.
 33. Při zpřístupnění Software dochází k získávání a zpracovávání údajů, které jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, označeny jako osobní údaje. Podmínky ochrany osobních údajů obsahují Zásady ochrany osobních údajů, které na základě tohoto odkazu tvoří součást Podmínek a Smlouvy a souhlasem s těmito Podmínkami souhlasíte i se Zásadami ochrany osobních údajů.
 34. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní či Software nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Při využívání webového rozhraní a Software nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci Software nebo jej nepřiměřeně zatěžovat, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a Software a užívat webové rozhraní či Software nebo jejich části takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejich určením či účelem.
 35. Vztah mezi Vámi a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Pokud právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, je rozhodným právem české právo.
 36. V případě jakéhokoli sporu, týkajícího se využívání Software, Smlouvy (včetně Podmínek) nebo užívání webového rozhraní (dále jen „spor“) se Vy i Poskytovatel zavazujete vynaložit veškeré úsilí ke smírnému urovnání sporu mimosoudní cestou. Nebude-li spor vyřešen do 30 dnů od počátku jednání, bude spor řešen příslušnými soudy České republiky.
 37. Přijetím těchto Podmínek souhlasíte s tím, že bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nemáte nárok na jednostranné započtení pohledávek Poskytovatele vůči Vám proti svým případným pohledávkám vůči Poskytovateli. Dále nemáte nárok na postoupení či převod svého uživatelského účtu, Smlouvy, její části nebo pohledávek vůči Poskytovateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 38. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 39. Poskytovatel může Podmínky kdykoliv jednostranně změnit. Vztahy mezi Vámi a Poskytovatelem se řídí vždy tím zněním Podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Nejaktuálnější verze Podmínek je vždy k dispozici na webovém rozhraní.

V Hradci Králové dne 21.5.2020.