Zásady ochrany osobních údajů

Při registraci uživatelského účtu nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dále dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), ve znění pozdějších předpisů. Pozorně si prosím přečtěte následující Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisující způsob získávání, používání a další nakládání s osobními údaji.

 1. Osobní a další získávané údaje
  1. Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, e-mailová adresa a adresa.
  2. Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s návštěvou webového rozhraní a využíváním Software, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookies a další obdobné informace.
 2. Užití údajů
  1. Založením uživatelského účtu a objednáním přístupu k Software a jeho užití udělujete v souladu se ZOOÚ a GDPR Poskytovateli souhlas se zpracováním výše v článku 1 definovaných údajů.
  2. Prostřednictvím výše v článku 1 definovaných údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu uživatelskému účtu, spuštění a užívání Software.
  3. Údaje dále využíváme v souvislosti s našimi službami pro komunikaci ohledně Vašeho nákupu předplatného k Software, správě Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů.
  4. Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů Software a k nabízení obchodu a služeb, a to po dobu trvání uživatelského účtu, případně déle ukládá-li tak Poskytovateli zákonná povinnost či je to nutné pro jeho oprávněné zájmy. Založením uživatelského účtu souhlasíte, ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
  5. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu Poskytovateli či kliknutím na příslušný odkaz v zápatí každého takového e-mailu.
 3. Správa a zpracování osobních údajů
  1. Poskytovatel je správcem osobních údajů ve smyslu se ZOOÚ a GDPR, a je veden v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00056580.
  2. Zpracováním výše v článku 1 definovaných osobních a dalších údajů může Poskytovatel pověřit třetí osoby jakožto zpracovatele, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Třetími osobami, kterým Poskytovatel v oprávněném zájmu předává Osobní údaje a prostřednictvím kterých Poskytovatel zajišťuje plnění Smlouvy jsou následující:
   • hostingová společnost, případně cloudové úložiště pro zajištění provozu webového rozhraní
   • externí účetní společnost
   • Google Analytics pro analytické a statistické vyhodnocení užívání webového rozhraní
   • externí právní zastoupení, pokud je to nezbytně nutné
  3. Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
  4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 4. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji
  1. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci), když tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání, právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.
  2. Na základě Vaší písemné žádosti odstraní Poskytovatel Vaše osobní údaje z databáze.
  3. Pokud se domníváte, že Poskytovatel nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života, můžete:
   • požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení
   • požádat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
  4. Poskytovatel Vám při ochraně Vašich osobních údajů vyjde maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  5. Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů může Poskytovatel požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 5. Google Analytics a soubory cookie
  1. Webové rozhraní a Aplikace používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítačů nebo jiného zařízení umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.
  2. Používání souborů cookies můžete zakázat volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
  3. Spravovat reklamní cookies můžete na stránkách Google, nebo můžete prostřednictvím pluginu pro webové prohlížeče sledování přes službu Google Analytics vypnout.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Poskytovatel i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.
  2. V souladu se § 27 odst. 1 ZOOÚ mohou být údaje podle čl. 1 předávány do ostatních členských států Evropské unie.

V Hradci Králové dne 25.5.2018.